RIITA ASIAT

SPIRAALI OY  |  KIRKKOTIE 482  |  01820 KLAUKKALA
LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA info@spiraali.fi

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Suomen rakentamismääräyskokoelma MESSUOSASTOT ASIAKASTILAISUUDET SOMISTAMO MITTAUKSET JA KUVAUKSET RIITA ASIAT VALVONTA JA URAKOINTI YHTEYSTIEDOT

Asuntokaupan riita-asiat

Eri asumismuotojen kaupat on säädelty asunto-osakkeiden osalta asuntokauppalaissa ja omakotitalojen (kiinteistöjen) osalta maakaaressa. Pääasiassa virhevastuukysymykset on säännelty suunnilleen samalla tavalla, mutta keskeisenä erona on myyjän vastuuaika ns. salaisesta virheestä (sellainen virhe, josta kumpikaan osapuoli ei ole kaupantekohetkellä ollut tietoinen). Kiinteistökaupassa vastuuaika on viisi (5) vuotta ja asunto-osakkeen kaupassa kaksi (2) vuotta. Jos kaupan kohteessa havaitaan kaupanteon jälkeen virhe, on ensiarvoisen tärkeätä dokumentoida virhe mahdollisimman hyvin ja antaa myös toiselle osapuolelle mahdollisuus tutustua tilanteeseen. Lukuun ottamatta aivan erityisen kiireellisiä korjauksia (vesivuodot ym. vastaavat) vastapuolelle tulee antaa mahdollisuus ennen korjauksen toteuttamista perehtyä vaurioon, jotta myyjä voi esittää käsityksensä mahdollisesta virheestä ja sen korjauksen toteuttamistavasta. Muussa tapauksessa saattaa syntyä suuria näyttövaikeuksia, jos asiassa joudutaan oikeudenkäyntiin. Lisäksi on huomattava, että vaikka edellä mainitut määräajat (5 ja 2 vuotta) ovat varsin pitkiä, tulee ostajan reklamoida virheestä huomattavan paljon nopeammin sillä uhalla, että oikeus hyvitykseen (hinnanalennus, vahingonkorvaus) taikka kaupan purkamiseen saattaa olla menetetty. Kuluttajavalituslautakunta on katsonut eräissä ratkaisuissa, että reklamaatio myyjälle tulisi tehdä viimeistään 4-5 kuukauden kuluessa siitä, kun virhe on havaittu. Asiassa ei siten tule jäädä odottamaan em. vuosimääräaikoja. Tässä vaiheessa voidaan myös harkita mahdollisen rakennusalan ammattilaisen lausunnon hankkimista ja kartoittaa virheen laatu ja vakavuus.

Riitatapauksen selvitystyö käsittää mm. seuraavat asiat:

- Mitä rakennusmääräyksiä riitatapauksessa sovelletaan - Rakennusluvan jättöpäivämäärän tai perusremontin ajankohdan määrittäminen - Reklamoitujen virheiden tarkempi analysointi. - Paikan päällä tehtävä tutkimustyö ja mittaukset - Mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijalausunnon hankkiminen - Alkuperäisten suunnitelmien hankkiminen ja niihin tutustuminen - Korjausehdotukset / korjaussuunnitelman laadinta - Urakoitsijoiden hankinta - Lopullinen ratkaisuehdotus - Korjaustöiden valvonta